舞台

 • 專輯:舞台
 • 發行:2021-03-05
 • 原唱:蕭煌奇+潘麗麗+黃昺翔
字型

作詞:黃昺翔、武雄
作曲:蕭煌奇
編曲:吳加恩

蕭煌奇:
粉按呢敢會傷白 衫按呢敢會傷狹
無熟的詞 敢愛閣重背

這馬敢閣有機會 換一雙皮鞋
問時間閣賰外濟 問聲音敢有OK
攑著麥克 我準備好勢 攑著麥克 你準備好袂
潘麗麗:
一曲鑼鼓起場頻頻送 毋知台跤幾個人
未曾上台兩袖已經澹
心茫茫跤步愈沈重
蕭煌奇:
一步步行上台 閣緊張閣真期待
心跳甲遮爾厲害
無日無暝就是為著現在
掌聲小鼓勵一下 請問敢會使
愛外濟
其實我心內早就會知
這就是今生我的最愛
攑著麥克 感覺上自在 攑著麥克 毋驚有阻礙
黃昺翔:
這馬開始這是我的時代
我的天下
我的舞台
滿腹的爽快佮無奈
攏想欲唱予人知
毋捌咧驚失敗 我欲唱遍全世界
父母的忍耐 愛人的等待 朋友的剾洗 莫講我攏毋知
人笑我雙手空空 我感覺顛倒輕鬆
若看人假鬼假怪
假仙假
我就共噹
我知影總有一工
你會認得我的名
我的歌
徛佇舞台頂 對命運唱聲
潘麗麗:
一幕雙勾水袖蓋迷人
換去青春數十冬
縛戲人生苦旦嘆紅顏
時代也漸漸到坎站
蕭煌奇:
為生活為將來 不管是委屈無奈
不管是海角天涯
飛東飛西來甲大家熟似
掌聲請鼓勵一下 來替我徛台
愛外濟
其實我心內早就會知
這就是今生我的最愛
若有麥克 就是舞台 就是舞台
黃昺翔:
一擺閣一擺
照鏡對自己講你一定會使
三教九流攏照過來
麥克攑著台頂我上歹
毋管對我敢有熟似
我就是遮爾精彩
你會大聲拍噗仔講這個少年仔其實真正袂䆀
半暝提著落南的車票流目屎
從來毋敢向望厝裡序大會當諒解
謝天謝地時機䆀䆀才無共我倖歹
徛踮這個舞台 我有我的光彩
潘麗麗:
一場煙花煞戲手攑懸
謝別青春舞台夢
越頭胭脂黯淡心相仝
是新人換舊人免送
蕭煌奇:
想過去想未來 最感恩你的關懷
攏囥咧我的心內
一點一滴真正有夠厲害
掌聲閣鼓勵一下 催予通人知
愛外濟
其實我心內早就會知
這就是今生我的最愛
攑著麥克 我看到世界 攑著麥克 我自由自在
合:
風咧吹攏無關係 歌欲點閣有真濟 有緣相會 我一定奉陪
趁這馬這咧機會 講出心內話
毋管伊青春閣賰外濟
只要有大家繼續鼓勵
攑著麥克 天下是我的
攑著麥克 天下是咱的
徛在舞台 毋願講再會
------------------------------------------
13710/《舞臺》Bú-tâi
蕭煌奇Siau Hông-kî
潘麗麗Phuann Lē-lē
黃昺翔N̂g Píng-siông
蕭)
粉按呢敢會傷白
hún án-ne kám ē siunn pe̍h
衫按呢敢會傷狹
sann án-ne kám ē siunn e̍h
無熟的詞

bô-si̍k ê sû
敢閣愛重背
kám koh ài tîng puē
這馬敢閣有機會
tsit-má kám koh ū ki-huē
換一雙皮鞋
uānn tsi̍t-siang phuê-ê
問時間閣賰偌濟
mn̄g sî-kan koh tshun guā-tsuē
問聲音敢有OK
mn̄g siann-im kám ū OK
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
我準備好勢
guá tsún-pī hó-sè
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
你準備好未
lí tsún-pī hó--buē
潘)
一曲鑼鼓
tsi̍t-khik lô-kóo
起場頻頻送
khí-tiûnn pîn-pîn sàng
毋知臺跤幾个人
m̄-tsai tâi-kha kuí ê lâng
未曾上臺
bī-tsîng tsiūnn-tâi
兩袖已經澹
lióng-siù í-king tâm
心茫茫
sim bâng-bâng
跤步愈沉重
kha-pōo jú tîm-tāng
蕭)
一步步行上臺
tsi̍t-pōo-pōo kiânn tsiūnn-tâi
閣緊張
koh kín-tiunn
閣真期待
koh tsin kî-thāi
心跳甲遮爾厲害
sim thiàu kah tsiah-nī lī-hāi
無日無暝
bô-ji̍t bô-mî
就是為著現在
tiō-sī uī-tio̍h hiān-tsāi
掌聲小鼓勵一下
tsióng-siann sió kóo-lē--tsi̍t-ē
請問敢會使
tshiánn-mn̄g kám ē-sái
愛偌濟
ài guā-tsuē
其實我心底
kî-si̍t guá sim-té
早就會知
tsá tiō ē tsai
這就是
tse tiō-sī
今生我的最愛
kim-sing guá ê tsuè-ài
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
感覺上自在
kám-kak siōng tsū-tsāi
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
毋驚有阻礙
m̄-kiann ū tsóo-gāi
黃)
這馬開始
tsit-má khai-sí
這是我的時代
tse sī guá ê sî-tāi
我的天下
guá ê thian-hā
我的舞臺
guá ê bú-tâi
滿腹的爽快佮無奈
muá-pak ê sóng-khuài kah bô-nāi
攏想欲唱予人知
lóng siūnn-beh tshiùnn hōo-lâng tsai
毋捌咧驚失敗
m̄-bat teh kiann sit-pāi
我欲唱遍全世界
guá beh tshiùnn piàn tsuân-sè-kài
爸母的忍耐
pē-bú ê jím-nāi
愛人的等待
ài-jîn ê tán-thāi
朋友的剾洗
pîng-iú ê khau-sé
莫講我攏毋知
mài kóng guá lóng m̄-tsai
人笑我雙手空空
lâng tshiò guá siang-tshiú khang-khang
我感覺顛倒輕鬆
guá kám-kak tian-tò khin-sang
若看人假鬼假怪
nā khuànn-lâng ké-kuí-ké-kuài
假仙假𠢕
ké-sian ké-gâu
我就共噹
guá tiō kā tiang
我知影總有一工
guá tsai-iánn tsóng ū tsi̍t-kang
你會認著
lí ē jīn tio̍h
我的名
guá ê miâ
我的歌
guá ê kua
徛佇舞臺頂
khiā tī bú-tâi-tíng
對命運唱聲
tuì miā-ūn tshiàng-siann
潘)
一幕雙勾水袖
tsi̍t-bōo siang-kau tsuí-siù
蓋迷人
kài bê-lâng
換去青春
uānn khì tshing-tshun
數十冬
sòo-tsa̍p tang
縛戲人生
pa̍k-hì jîn-sing
苦旦嘆紅顏
khóo-tuànn thàn hông-gân
時代也
sî-tāi iā
漸漸到坎站
tsiām-tsiām kàu khám-tsām
蕭)
為生活為將來
uī sing-ua̍h uī tsiong-lâi
不管是委屈無奈
put-kuán sī uí-khut bô-nāi
不管是海角天涯
put-kuán sī hái-kak thian-gâi
飛東飛西
pue-tang pue-sai
來佮逐家熟似
lâi kah ta̍k-ke si̍k-sāi
掌聲請鼓勵一下
tsióng-siann tshiánn kóo-lē--tsi̍t-ē
來替我徛臺
lâi thè guá khiā-tâi
愛偌濟
ài guā-tsuē
其實我心內
kî-si̍t guá sim-lāi
早就會知
tsá tiō ē tsai
這就是
tse tiō-sī
今生我的最愛
kim-sing guá ê tsuè-ài
若有麥克
nā ū mài-kuh
就是舞臺
tiō-sī bú-tâi
就是舞臺
tiō-sī bú-tâi
黃)
一擺閣一擺
tsi̍t-pái koh tsi̍t-pái
照鏡對家己講
tsiò-kiànn tuì ka-kī kóng
你一定會使
lí it-tīng ē-sái
三教九流
sam-kàu kiú-liû
攏照過來
lóng tsiò--kuè-lâi
麥克攑咧
mài-kuh gia̍h--eh
臺頂我上歹
tâi-tíng guá siōng pháinn
毋管對我敢有熟似
m̄-kuán tuì guá kám ū si̍k-sāi
我就是遮爾精彩
guá tiō-sī tsiah-nī tsing-tshái
你會大聲拍噗仔
lí ē tuā-siann phah-pho̍k-á
講這个少年仔
kóng tsit ê siàu-liân-á
其實真正袂䆀
kî-si̍t tsin-tsiànn bē-bái
半暝提著
puànn-mî the̍h tio̍h
落南的車票
lo̍h-lâm ê tshia-phiò
流目屎
lâu ba̍k-sái
從來毋敢向望
tsiông-lâi m̄-kánn ǹg-bāng
厝內序大會當諒解
tshù-lāi sī-tuā ē-tàng liōng-kái
謝天謝地
siā-thinn siā-tē
時機䆀䆀
sî-ki bái-bái
才無共我倖歹
tsiah bô kā guá sīng pháinn
徛踮這个舞臺
khiā tiàm tsit ê bú-tâi
我有我的光彩
guá ū guá ê kong-tshái
潘)
一場煙花煞戲
tsi̍t-tiûnn ian-hua suah-hì
手攑懸
tshiú gia̍h-kuân
謝別青春舞臺夢
siā-pia̍t tshing-tshun bú-tâi bāng
越頭胭脂暗淡
ua̍t-thâu ian-tsi àm-tām
心相仝
sim sio-kāng
是新人換舊人
sī sin-lâng uānn kū-lâng
免送
bián sàng
蕭)
想過去想未來
siūnn kuè-khì siūnn bī-lâi
最感恩你的關懷
tsuè kám-un lí ê kuan-huâi
攏囥咧我的心內
lóng khǹg teh guá ê sim-lāi
一點一滴
tsi̍t-tiám-tsi̍t-tih
真正有夠厲害
tsin-tsiànn ū-kàu lī-hāi
掌聲閣鼓勵一下
tsióng-siann koh kóo-lē--tsi̍t-ē
催予通人知
tshui hōo thong-lâng tsai
愛偌濟
ài guā-tsuē
其實我心內
kî-si̍t guá sim-lāi
早就會知
tsá tiō ē tsai
這就是
tse tiō-sī
今生我的最愛
kim-sing guá ê tsuè-ài
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
我看著世界
guá khuànn-tio̍h sè-kài
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
我自由自在
guá tsū-iû tsū-tsāi
合)
風咧吹
hong teh tshue
攏無關係
lóng bô kuan-hē
歌欲點
kua beh tiám
閣有真濟
koh ū tsin tsuē
有緣相會
ū-iân siong-huē
我一定奉陪
guá it-tīng hōng-puê
趁這馬這个機會
thàn tsit-má tsit ê ki-huē
講出心內話
kóng-tshut sim-lāi uē
毋管伊青春
m̄-kuán i tshing-tshun
閣賰偌濟
koh tshun guā-tsuē
只要有
tsí-iàu ū
逐家繼續鼓勵
ta̍k-ke kè-sio̍k kóo-lē
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
天下是我的
thian-hā sī guá ê
攑著麥克
gia̍h tio̍h mài-kuh
天下是咱的
thian-hā sī lán ê
徛在舞臺
khiā tsāi bú-tâi
毋願講再會
m̄-guān kóng tsài-huē


   • 專輯:舞台
   • 發行:2021-03-05
   • 原唱:蕭煌奇+潘麗麗+黃昺翔
   字型

   作詞:黃昺翔、武雄
   作曲:蕭煌奇
   編曲:吳加恩

   蕭煌奇:
   粉按呢敢會傷白 衫按呢敢會傷狹
   無熟的詞 敢愛閣重背

   這馬敢閣有機會 換一雙皮鞋
   問時間閣賰外濟 問聲音敢有OK
   攑著麥克 我準備好勢 攑著麥克 你準備好袂
   潘麗麗:
   一曲鑼鼓起場頻頻送 毋知台跤幾個人
   未曾上台兩袖已經澹
   心茫茫跤步愈沈重
   蕭煌奇:
   一步步行上台 閣緊張閣真期待
   心跳甲遮爾厲害
   無日無暝就是為著現在
   掌聲小鼓勵一下 請問敢會使
   愛外濟
   其實我心內早就會知
   這就是今生我的最愛
   攑著麥克 感覺上自在 攑著麥克 毋驚有阻礙
   黃昺翔:
   這馬開始這是我的時代
   我的天下
   我的舞台
   滿腹的爽快佮無奈
   攏想欲唱予人知
   毋捌咧驚失敗 我欲唱遍全世界
   父母的忍耐 愛人的等待 朋友的剾洗 莫講我攏毋知
   人笑我雙手空空 我感覺顛倒輕鬆
   若看人假鬼假怪
   假仙假
   我就共噹
   我知影總有一工
   你會認得我的名
   我的歌
   徛佇舞台頂 對命運唱聲
   潘麗麗:
   一幕雙勾水袖蓋迷人
   換去青春數十冬
   縛戲人生苦旦嘆紅顏
   時代也漸漸到坎站
   蕭煌奇:
   為生活為將來 不管是委屈無奈
   不管是海角天涯
   飛東飛西來甲大家熟似
   掌聲請鼓勵一下 來替我徛台
   愛外濟
   其實我心內早就會知
   這就是今生我的最愛
   若有麥克 就是舞台 就是舞台
   黃昺翔:
   一擺閣一擺
   照鏡對自己講你一定會使
   三教九流攏照過來
   麥克攑著台頂我上歹
   毋管對我敢有熟似
   我就是遮爾精彩
   你會大聲拍噗仔講這個少年仔其實真正袂䆀
   半暝提著落南的車票流目屎
   從來毋敢向望厝裡序大會當諒解
   謝天謝地時機䆀䆀才無共我倖歹
   徛踮這個舞台 我有我的光彩
   潘麗麗:
   一場煙花煞戲手攑懸
   謝別青春舞台夢
   越頭胭脂黯淡心相仝
   是新人換舊人免送
   蕭煌奇:
   想過去想未來 最感恩你的關懷
   攏囥咧我的心內
   一點一滴真正有夠厲害
   掌聲閣鼓勵一下 催予通人知
   愛外濟
   其實我心內早就會知
   這就是今生我的最愛
   攑著麥克 我看到世界 攑著麥克 我自由自在
   合:
   風咧吹攏無關係 歌欲點閣有真濟 有緣相會 我一定奉陪
   趁這馬這咧機會 講出心內話
   毋管伊青春閣賰外濟
   只要有大家繼續鼓勵
   攑著麥克 天下是我的
   攑著麥克 天下是咱的
   徛在舞台 毋願講再會
   ------------------------------------------
   13710/《舞臺》Bú-tâi
   蕭煌奇Siau Hông-kî
   潘麗麗Phuann Lē-lē
   黃昺翔N̂g Píng-siông
   蕭)
   粉按呢敢會傷白
   hún án-ne kám ē siunn pe̍h
   衫按呢敢會傷狹
   sann án-ne kám ē siunn e̍h
   無熟的詞

   bô-si̍k ê sû
   敢閣愛重背
   kám koh ài tîng puē
   這馬敢閣有機會
   tsit-má kám koh ū ki-huē
   換一雙皮鞋
   uānn tsi̍t-siang phuê-ê
   問時間閣賰偌濟
   mn̄g sî-kan koh tshun guā-tsuē
   問聲音敢有OK
   mn̄g siann-im kám ū OK
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   我準備好勢
   guá tsún-pī hó-sè
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   你準備好未
   lí tsún-pī hó--buē
   潘)
   一曲鑼鼓
   tsi̍t-khik lô-kóo
   起場頻頻送
   khí-tiûnn pîn-pîn sàng
   毋知臺跤幾个人
   m̄-tsai tâi-kha kuí ê lâng
   未曾上臺
   bī-tsîng tsiūnn-tâi
   兩袖已經澹
   lióng-siù í-king tâm
   心茫茫
   sim bâng-bâng
   跤步愈沉重
   kha-pōo jú tîm-tāng
   蕭)
   一步步行上臺
   tsi̍t-pōo-pōo kiânn tsiūnn-tâi
   閣緊張
   koh kín-tiunn
   閣真期待
   koh tsin kî-thāi
   心跳甲遮爾厲害
   sim thiàu kah tsiah-nī lī-hāi
   無日無暝
   bô-ji̍t bô-mî
   就是為著現在
   tiō-sī uī-tio̍h hiān-tsāi
   掌聲小鼓勵一下
   tsióng-siann sió kóo-lē--tsi̍t-ē
   請問敢會使
   tshiánn-mn̄g kám ē-sái
   愛偌濟
   ài guā-tsuē
   其實我心底
   kî-si̍t guá sim-té
   早就會知
   tsá tiō ē tsai
   這就是
   tse tiō-sī
   今生我的最愛
   kim-sing guá ê tsuè-ài
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   感覺上自在
   kám-kak siōng tsū-tsāi
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   毋驚有阻礙
   m̄-kiann ū tsóo-gāi
   黃)
   這馬開始
   tsit-má khai-sí
   這是我的時代
   tse sī guá ê sî-tāi
   我的天下
   guá ê thian-hā
   我的舞臺
   guá ê bú-tâi
   滿腹的爽快佮無奈
   muá-pak ê sóng-khuài kah bô-nāi
   攏想欲唱予人知
   lóng siūnn-beh tshiùnn hōo-lâng tsai
   毋捌咧驚失敗
   m̄-bat teh kiann sit-pāi
   我欲唱遍全世界
   guá beh tshiùnn piàn tsuân-sè-kài
   爸母的忍耐
   pē-bú ê jím-nāi
   愛人的等待
   ài-jîn ê tán-thāi
   朋友的剾洗
   pîng-iú ê khau-sé
   莫講我攏毋知
   mài kóng guá lóng m̄-tsai
   人笑我雙手空空
   lâng tshiò guá siang-tshiú khang-khang
   我感覺顛倒輕鬆
   guá kám-kak tian-tò khin-sang
   若看人假鬼假怪
   nā khuànn-lâng ké-kuí-ké-kuài
   假仙假𠢕
   ké-sian ké-gâu
   我就共噹
   guá tiō kā tiang
   我知影總有一工
   guá tsai-iánn tsóng ū tsi̍t-kang
   你會認著
   lí ē jīn tio̍h
   我的名
   guá ê miâ
   我的歌
   guá ê kua
   徛佇舞臺頂
   khiā tī bú-tâi-tíng
   對命運唱聲
   tuì miā-ūn tshiàng-siann
   潘)
   一幕雙勾水袖
   tsi̍t-bōo siang-kau tsuí-siù
   蓋迷人
   kài bê-lâng
   換去青春
   uānn khì tshing-tshun
   數十冬
   sòo-tsa̍p tang
   縛戲人生
   pa̍k-hì jîn-sing
   苦旦嘆紅顏
   khóo-tuànn thàn hông-gân
   時代也
   sî-tāi iā
   漸漸到坎站
   tsiām-tsiām kàu khám-tsām
   蕭)
   為生活為將來
   uī sing-ua̍h uī tsiong-lâi
   不管是委屈無奈
   put-kuán sī uí-khut bô-nāi
   不管是海角天涯
   put-kuán sī hái-kak thian-gâi
   飛東飛西
   pue-tang pue-sai
   來佮逐家熟似
   lâi kah ta̍k-ke si̍k-sāi
   掌聲請鼓勵一下
   tsióng-siann tshiánn kóo-lē--tsi̍t-ē
   來替我徛臺
   lâi thè guá khiā-tâi
   愛偌濟
   ài guā-tsuē
   其實我心內
   kî-si̍t guá sim-lāi
   早就會知
   tsá tiō ē tsai
   這就是
   tse tiō-sī
   今生我的最愛
   kim-sing guá ê tsuè-ài
   若有麥克
   nā ū mài-kuh
   就是舞臺
   tiō-sī bú-tâi
   就是舞臺
   tiō-sī bú-tâi
   黃)
   一擺閣一擺
   tsi̍t-pái koh tsi̍t-pái
   照鏡對家己講
   tsiò-kiànn tuì ka-kī kóng
   你一定會使
   lí it-tīng ē-sái
   三教九流
   sam-kàu kiú-liû
   攏照過來
   lóng tsiò--kuè-lâi
   麥克攑咧
   mài-kuh gia̍h--eh
   臺頂我上歹
   tâi-tíng guá siōng pháinn
   毋管對我敢有熟似
   m̄-kuán tuì guá kám ū si̍k-sāi
   我就是遮爾精彩
   guá tiō-sī tsiah-nī tsing-tshái
   你會大聲拍噗仔
   lí ē tuā-siann phah-pho̍k-á
   講這个少年仔
   kóng tsit ê siàu-liân-á
   其實真正袂䆀
   kî-si̍t tsin-tsiànn bē-bái
   半暝提著
   puànn-mî the̍h tio̍h
   落南的車票
   lo̍h-lâm ê tshia-phiò
   流目屎
   lâu ba̍k-sái
   從來毋敢向望
   tsiông-lâi m̄-kánn ǹg-bāng
   厝內序大會當諒解
   tshù-lāi sī-tuā ē-tàng liōng-kái
   謝天謝地
   siā-thinn siā-tē
   時機䆀䆀
   sî-ki bái-bái
   才無共我倖歹
   tsiah bô kā guá sīng pháinn
   徛踮這个舞臺
   khiā tiàm tsit ê bú-tâi
   我有我的光彩
   guá ū guá ê kong-tshái
   潘)
   一場煙花煞戲
   tsi̍t-tiûnn ian-hua suah-hì
   手攑懸
   tshiú gia̍h-kuân
   謝別青春舞臺夢
   siā-pia̍t tshing-tshun bú-tâi bāng
   越頭胭脂暗淡
   ua̍t-thâu ian-tsi àm-tām
   心相仝
   sim sio-kāng
   是新人換舊人
   sī sin-lâng uānn kū-lâng
   免送
   bián sàng
   蕭)
   想過去想未來
   siūnn kuè-khì siūnn bī-lâi
   最感恩你的關懷
   tsuè kám-un lí ê kuan-huâi
   攏囥咧我的心內
   lóng khǹg teh guá ê sim-lāi
   一點一滴
   tsi̍t-tiám-tsi̍t-tih
   真正有夠厲害
   tsin-tsiànn ū-kàu lī-hāi
   掌聲閣鼓勵一下
   tsióng-siann koh kóo-lē--tsi̍t-ē
   催予通人知
   tshui hōo thong-lâng tsai
   愛偌濟
   ài guā-tsuē
   其實我心內
   kî-si̍t guá sim-lāi
   早就會知
   tsá tiō ē tsai
   這就是
   tse tiō-sī
   今生我的最愛
   kim-sing guá ê tsuè-ài
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   我看著世界
   guá khuànn-tio̍h sè-kài
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   我自由自在
   guá tsū-iû tsū-tsāi
   合)
   風咧吹
   hong teh tshue
   攏無關係
   lóng bô kuan-hē
   歌欲點
   kua beh tiám
   閣有真濟
   koh ū tsin tsuē
   有緣相會
   ū-iân siong-huē
   我一定奉陪
   guá it-tīng hōng-puê
   趁這馬這个機會
   thàn tsit-má tsit ê ki-huē
   講出心內話
   kóng-tshut sim-lāi uē
   毋管伊青春
   m̄-kuán i tshing-tshun
   閣賰偌濟
   koh tshun guā-tsuē
   只要有
   tsí-iàu ū
   逐家繼續鼓勵
   ta̍k-ke kè-sio̍k kóo-lē
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   天下是我的
   thian-hā sī guá ê
   攑著麥克
   gia̍h tio̍h mài-kuh
   天下是咱的
   thian-hā sī lán ê
   徛在舞臺
   khiā tsāi bú-tâi
   毋願講再會
   m̄-guān kóng tsài-huē

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友