Don't Cry

 • 專輯:愛著你
 • 發行:2003-06-00
 • 原唱:辦桌二人組
字型
作詞: 李岩修 作曲: 徐嘉良

Don't Cry
作詞:李岩修 作曲:徐嘉良 編曲:徐嘉良
心愛的為怎樣在流目屎
甘是有什麼話講抹出來
你的心哪是有受著傷害
請不倘放置心內
對你的心 雖然無講乎你知
深深的愛 只希望你會瞭解
對你的情 是永遠攏抹擱改
愛你到海角天涯
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的委屈 要講乎阮知
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的心事 大聲講出來
間奏~~
心愛的為怎樣在流目屎
甘是有什麼話講抹出來
你的心哪是有受著傷害
請不倘放置心內
對你的心 雖然無講乎你知
深深的愛 只希望你會瞭解
對你的情 是永遠攏抹擱改
愛你到海角天涯
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的委屈 要講乎阮知
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的心事 大聲講出來
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的委屈 要講乎阮知
Don't cry
Cause I never hurt you to make you cry
With all of my heart and never say goodbye
你的心事 大聲講出來


   • 專輯:愛著你
   • 發行:2003-06-00
   • 原唱:辦桌二人組
   字型
   作詞: 李岩修 作曲: 徐嘉良

   Don't Cry
   作詞:李岩修 作曲:徐嘉良 編曲:徐嘉良
   心愛的為怎樣在流目屎
   甘是有什麼話講抹出來
   你的心哪是有受著傷害
   請不倘放置心內
   對你的心 雖然無講乎你知
   深深的愛 只希望你會瞭解
   對你的情 是永遠攏抹擱改
   愛你到海角天涯
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的委屈 要講乎阮知
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的心事 大聲講出來
   間奏~~
   心愛的為怎樣在流目屎
   甘是有什麼話講抹出來
   你的心哪是有受著傷害
   請不倘放置心內
   對你的心 雖然無講乎你知
   深深的愛 只希望你會瞭解
   對你的情 是永遠攏抹擱改
   愛你到海角天涯
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的委屈 要講乎阮知
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的心事 大聲講出來
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的委屈 要講乎阮知
   Don't cry
   Cause I never hurt you to make you cry
   With all of my heart and never say goodbye
   你的心事 大聲講出來

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友