yoyo 姊妹

 • 專輯:Yo Yo姊妹
 • 發行:2002-11-00
 • 原唱:謝金燕
字型
作詞: 努努 作曲: Neo Eng Sheng
YOYO姊妹(台灣霹靂火片頭曲)
編曲:Joyce/Stephens
音樂已經擱REPLAY
咱攏總是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY
腳步愛有前有退
音樂已經擱REPLAY
今晚咱是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY
來跳舞才袂後悔
那跳那 想要去飛 飛去叼
那跳那 牽著姊妹 情意多
阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦
音樂已經擱REPLAY
咱攏總是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY
腳步愛有前有退
音樂已經擱REPLAY
今晚咱是YOYO姊妹
音樂已經擱REPLAY
來跳舞才袂後悔
那跳那 想要去飛 飛去叼
那跳那 牽著姊妹 情意多
阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦
阮要跳舞阮不愛想彼多
阮要跳舞阮不愛跟你約會
阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦


   • 專輯:Yo Yo姊妹
   • 發行:2002-11-00
   • 原唱:謝金燕
   字型
   作詞: 努努 作曲: Neo Eng Sheng
   YOYO姊妹(台灣霹靂火片頭曲)
   編曲:Joyce/Stephens
   音樂已經擱REPLAY
   咱攏總是YOYO姊妹
   音樂已經擱REPLAY
   腳步愛有前有退
   音樂已經擱REPLAY
   今晚咱是YOYO姊妹
   音樂已經擱REPLAY
   來跳舞才袂後悔
   那跳那 想要去飛 飛去叼
   那跳那 牽著姊妹 情意多
   阮要跳舞阮不愛想彼多
   阮要跳舞阮不愛跟你約會
   阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦
   音樂已經擱REPLAY
   咱攏總是YOYO姊妹
   音樂已經擱REPLAY
   腳步愛有前有退
   音樂已經擱REPLAY
   今晚咱是YOYO姊妹
   音樂已經擱REPLAY
   來跳舞才袂後悔
   那跳那 想要去飛 飛去叼
   那跳那 牽著姊妹 情意多
   阮要跳舞阮不愛想彼多
   阮要跳舞阮不愛跟你約會
   阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦
   阮要跳舞阮不愛想彼多
   阮要跳舞阮不愛跟你約會
   阮要跳舞阮不愛跟你交陪 歹勢啦

    建立新的分類

    歌單編號

     錯誤回報


     前往登入會員
     掃CODE或分享這首歌給朋友