FORMOSA!淡水

字型
專輯:
發行:
原唱:金門王


作詞:郝亮/野冰
作曲:陳茂富

月色光光 無聲無說 照來阮的身邊 夜霧茫茫 路燈青青
晚風吹河邊 微風吹到 阮的胸前 引阮心稀微 心愛的
阮煞來想著你 心愛的 若有你在身邊 天星閃閃 陣陣海鳥
休在淡水河邊 人生海海 浮浮沈沈 有時也孤單 雖然過去
寄予浮雲 情份放心底 朋友啊 阮煞來想到你 朋友啊若有你在身邊

啊!霧夜的淡水河邊 浪漫的氣氛 予阮心醉 啊!悠美的觀音水影
溫柔的笑容 啊!FORMOSA! 黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
那卡西奏落去 有青春的趣味
來來來!來來來! 有你在阮身邊 來來來!來來來! 歡樂趁即時
來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
喝啦!喝啦!喝啦!喝啦!歡樂趁即時-----------------------------------------------《FORMOSA!淡水》Formosa! Tām-tsuí
金門王Kim-mn̂g Ông
李炳輝Lí Píng-hui

月色光光
gue̍h-sik kng-kng
無聲無說
bô-siann-bô-seh
照來阮的身邊
tsiò lâi gún ê sin-pinn
夜霧茫茫
iā-bū bōng-bông
路燈青青
lōo-ting tshinn-tshinn
暗風吹河邊
àm-hong tshue hô-pinn
微風吹著
bî-hong tshue tio̍h
阮的胸前
gún ê hing-tsîng
引阮心稀微
ín gún sim hi-bî
心愛的
sim-ài--ê
阮煞來想著你
gún suah lâi siūnn-tio̍h lí
心愛的
sim-ài--ê
若有你咧身邊
nā ū lí teh sin-pinn

天星閃閃
thinn-tshinn siám-siám
陣陣海鳥
tsūn-tsūn hái-tsiáu
歇咧淡水河邊
hioh teh Tām-tsuí-hô-pinn
人生海海
jîn-sing hái-hái
浮浮沉沉
phû-phû tîm-tîm
有時也孤單

ū-sî iā koo-tuann
雖然過去
sui-jiân kuè-khì
寄予浮雲
kià hōo phû-hûn
情份囥心底
tsîng-hūn khǹg sim-té
朋友啊
pîng-iú--ah
阮煞來想著你
gún suah lâi siūnn-tio̍h lí
朋友啊
pîng-iú--ah
若有你咧身邊
nā ū lí teh sin-pinn

啊~霧夜的淡水河邊
ah~ bū-iā ê Tām-tsuí-hô-pinn
浪漫的氣氛予我心醉
lōng-bān ê khì-hun hōo guá sim tsuì
啊~優美的觀音水影
ah~ iu-bí ê Kuan-im tsuí-iánn
溫柔的笑容
un-jiû ê tshiò-iông
啊~FORMOSA
ah~ FORMOSA

黃昏的夜街市
hông-hun ê iā-kue-tshī
有粉紅色的氣味
ū hún-âng-sik ê khì-bī
那卡西奏落去
na-khah-sih tsàu--lo̍h-khì
有青春的趣味
ū tshing-tshun ê tshù-bī

來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
有你咧阮身邊
ū lí teh gún sin pinn
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
---

來啦來啦 來啦來啦
lâi--lah lâi--lah, lâi--lah lâi--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
來啦來啦 來啦來啦
lâi--lah lâi--lah, lâi--lah lâi--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
啉啦啉啦 啉啦啉啦
lim--lah lim--lah, lim--lah lim--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî


專輯:
發行:
原唱:金門王
字型


作詞:郝亮/野冰
作曲:陳茂富

月色光光 無聲無說 照來阮的身邊 夜霧茫茫 路燈青青
晚風吹河邊 微風吹到 阮的胸前 引阮心稀微 心愛的
阮煞來想著你 心愛的 若有你在身邊 天星閃閃 陣陣海鳥
休在淡水河邊 人生海海 浮浮沈沈 有時也孤單 雖然過去
寄予浮雲 情份放心底 朋友啊 阮煞來想到你 朋友啊若有你在身邊

啊!霧夜的淡水河邊 浪漫的氣氛 予阮心醉 啊!悠美的觀音水影
溫柔的笑容 啊!FORMOSA! 黃昏的夜街市 有粉紅色的氣味
那卡西奏落去 有青春的趣味
來來來!來來來! 有你在阮身邊 來來來!來來來! 歡樂趁即時
來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時來來!來來!來來!來來!歡樂趁即時
喝啦!喝啦!喝啦!喝啦!歡樂趁即時-----------------------------------------------《FORMOSA!淡水》Formosa! Tām-tsuí
金門王Kim-mn̂g Ông
李炳輝Lí Píng-hui

月色光光
gue̍h-sik kng-kng
無聲無說
bô-siann-bô-seh
照來阮的身邊
tsiò lâi gún ê sin-pinn
夜霧茫茫
iā-bū bōng-bông
路燈青青
lōo-ting tshinn-tshinn
暗風吹河邊
àm-hong tshue hô-pinn
微風吹著
bî-hong tshue tio̍h
阮的胸前
gún ê hing-tsîng
引阮心稀微
ín gún sim hi-bî
心愛的
sim-ài--ê
阮煞來想著你
gún suah lâi siūnn-tio̍h lí
心愛的
sim-ài--ê
若有你咧身邊
nā ū lí teh sin-pinn

天星閃閃
thinn-tshinn siám-siám
陣陣海鳥
tsūn-tsūn hái-tsiáu
歇咧淡水河邊
hioh teh Tām-tsuí-hô-pinn
人生海海
jîn-sing hái-hái
浮浮沉沉
phû-phû tîm-tîm
有時也孤單

ū-sî iā koo-tuann
雖然過去
sui-jiân kuè-khì
寄予浮雲
kià hōo phû-hûn
情份囥心底
tsîng-hūn khǹg sim-té
朋友啊
pîng-iú--ah
阮煞來想著你
gún suah lâi siūnn-tio̍h lí
朋友啊
pîng-iú--ah
若有你咧身邊
nā ū lí teh sin-pinn

啊~霧夜的淡水河邊
ah~ bū-iā ê Tām-tsuí-hô-pinn
浪漫的氣氛予我心醉
lōng-bān ê khì-hun hōo guá sim tsuì
啊~優美的觀音水影
ah~ iu-bí ê Kuan-im tsuí-iánn
溫柔的笑容
un-jiû ê tshiò-iông
啊~FORMOSA
ah~ FORMOSA

黃昏的夜街市
hông-hun ê iā-kue-tshī
有粉紅色的氣味
ū hún-âng-sik ê khì-bī
那卡西奏落去
na-khah-sih tsàu--lo̍h-khì
有青春的趣味
ū tshing-tshun ê tshù-bī

來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
有你咧阮身邊
ū lí teh gún sin pinn
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
來來來 來來來
lâi lâi lâi, lâi lâi lâi
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
---

來啦來啦 來啦來啦
lâi--lah lâi--lah, lâi--lah lâi--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
來啦來啦 來啦來啦
lâi--lah lâi--lah, lâi--lah lâi--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî
啉啦啉啦 啉啦啉啦
lim--lah lim--lah, lim--lah lim--lah
歡樂趁這時
huan-lo̍k thàn tsit-sî


×
歌單成功加入!
×
歌單成功移除!
前往登入會員
錯誤回報

分享